Dr. Tanaya Ketan Tanksale

Dr. Tanaya Ketan Tanksale

Dr. Tanaya Ketan Tanksale

Certified expert in Diet and Clinical Nutrition

Yog Shikshak by Yog Vidya Dham, Nashik which is AYUSH affiliated course